HSX HNX UPCoM GDTT  
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
Ngày GD: TTTT: HNX-Index: Số CK tăng/giảm: Tổng KL: Tổng GT(Tỷ) Giờ máy chủ: Tìm theo mã CK:
Đóng cửa
0 ■ 0 0%
0 0 0
0
0
00:00:00
Mã CK Trần Sàn TC KL Mua
còn lại
Dư mua Giá
khớp
KL
khớp
+/- Dư bán KL Bán
còn lại
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL3
ABC 18.5 13.7 16.1
ABI 33.8 25 29.4
AC4 22.6 9.8 16.2
ACE 33.1 24.5 28.8
ACS 14.3 10.7 12.5
ACV 95.2 70.4 82.8
ADP 35.4 26.2 30.8
AFC 14.3 10.7 12.5
AFX 5 3.8 4.4
AGP 26.5 19.7 23.1
AGX 29.9 22.1 26
AMP 17.2 12.8 15
AMS 9 6.8 7.9
ANT 10.9 8.1 9.5
APF 59.8 44.2 52
APL 23.5 10.1 16.8
ART 17.5 13.1 15.3
ASD 0.7 0.3 0.5
ATA 1 0.8 0.9
ATB 2.1 1.7 1.9
AUM 14.8 6.4 10.6
AVF 0.4 0.2 0.3
BCP 7.4 5.6 6.5
BDF 31.6 23.4 27.5
BDG 31 23 27
BDP 14 6 10
BDT 13.2 9.8 11.5
BDW 10.2 7.6 8.9
BEL 9.9 4.3 7.1
BGW 14.1 6.1 10.1
BHA 19.5 14.5 17
BHC 2.7 2.1 2.4
BHP 11.7 8.7 10.2
BHV 5.6 4.2 4.9
BLI 8.1 6.1 7.1
BLN 9.7 7.3 8.5
BLT 44.8 19.2 32
BMD 8.2 6.2 7.2
BMJ 15.8 11.8 13.8
BMN 11.6 5 8.3
BMV 14 6 10
BRR 10.3 7.7 9
BRS 8.3 6.3 7.3
BSD 47.7 35.3 41.5
BSG 9.2 6.8 8
BSL 16.6 12.4 14.5
BSP 31 23 27
BSQ 25.7 19.1 22.4
BT1 20.7 15.3 18
BT6 6 4.6 5.3
BTB 10.9 8.1 9.5
BTC 67.6 50 58.8
BTD 20.5 15.3 17.9
BTG 6.9 5.1 6
BTH 11.5 8.5 10
BTR 9.8 7.4 8.6
BTU 7.4 5.6 6.5
BTV 28.8 12.4 20.6
BVG 1.3 1.1 1.2
BVN 10.6 8 9.3
BWA 10.1 7.5 8.8
C12 24 10.4 17.2
C21 25.1 18.7 21.9
C36 19.1 8.3 13.7
C71 13.2 9.8 11.5
CAD 0.9 0.7 0.8
CBI 8.2 3.6 5.9
CBS 30.8 13.2 22
CC1 23 17 20
CC4 6.8 3 4.9
CCH 9.7 7.3 8.5
CCP 18.7 13.9 16.3
CCR 26.1 11.3 18.7
CCT 14 6 10
CCV 8.1 6.1 7.1
CDG 13.1 5.7 9.4
CDH 13.7 5.9 9.8
CDR 17.2 7.4 12.3
CE1 19.6 8.4 14
CEC 14.3 10.7 12.5
CEG 13.2 9.8 11.5
CER 14.9 6.5 10.7
CFC 16.4 12.2 14.3
CGP 9.4 7 8.2
CGV 2.1 1.7 1.9
CH5 42 18 30
CHC 14 6 10
CHS 11.2 8.4 9.8
CI5 12.6 9.4 11
CID 2.5 1.9 2.2
CIP 16.2 7 11.6
CKD 20.3 15.1 17.7
CKH 9.9 4.3 7.1
CLX 12 9 10.5
CMF 85.1 62.9 74
CMK 14.5 6.3 10.4
CMN 36.8 27.2 32
CMP 13.4 5.8 9.6
CMW 14.8 6.4 10.6
CNC 41.4 30.6 36
CNH 23.8 10.2 17
CNN 13.8 10.2 12
CNT 1.8 1.4 1.6
CPH 11.6 5 8.3
CPI 1.3 1.1 1.2
CQT 3.1 2.3 2.7
CT3 10.1 7.5 8.8
CTN 0.8 0.6 0.7
CTR 28.8 21.4 25.1
CTW 7.7 3.3 5.5
CVC 14.7 6.3 10.5
CVH 17.6 7.6 12.6
CXH 9.2 6.8 8
CYC 2.6 2 2.3
CZC 9.8 4.2 7
DAC 12.5 9.3 10.9
DAP 32.5 24.1 28.3
DAR 8.2 6.2 7.2
DAS 5 2.2 3.6
DBD 58.9 43.7 51.3
DBH 8.2 3.6 5.9
DBM 37.6 27.8 32.7
DBW 14 6 10
DC1 16.4 12.2 14.3
DCD 8.7 6.5 7.6
DCF 10.1 7.5 8.8
DCI 79.8 34.2 57
DCT 2 1.6 1.8
DDH 14.5 6.3 10.4
DDM 1 0.8 0.9
DDN 17.9 13.3 15.6
DDV 7.9 5.9 6.9
DFC 47.8 35.4 41.6
DGT 11.6 8.6 10.1
DHB 9.5 4.1 6.8
DHD 40.1 29.7 34.9
DLD 9.6 4.2 6.9
DLT 13.3 9.9 11.6
DNA 19.7 14.7 17.2
DND 18.9 14.1 16.5
DNE 8 6 7
DNH 24.7 18.3 21.5
DNL 16.1 11.9 14
DNN 7.4 5.6 6.5
DNR 13 5.6 9.3
DNS 13.8 10.2 12
DNW 16.7 12.5 14.6
DOC 14.5 6.3 10.4
DOP 19 8.2 13.6
DP2 14.9 11.1 13
DPG 64.1 47.5 55.8
DPH 28.7 21.3 25
DPP 14.8 11 12.9
DRI 13.2 9.8 11.5
DSG 14 6 10
DSS 11.5 8.5 10
DSV 7.4 5.6 6.5
DT4 14 6 10
DTC 16.1 11.9 14
DTG 27.7 20.5 24.1
DTK 19.6 8.4 14
DTN 7.5 3.3 5.4
DTV 12.6 9.4 11
DVC 12.6 9.4 11
DVH 12.1 5.3 8.7
DVN 20.9 15.5 18.2
DXL 2.9 1.3 2.1
EAD 20.7 15.3 18
EFI 9.2 6.8 8
EIC 9.2 6.8 8
EIN 3.5 2.7 3.1
EME 23 17 20
EMG 22.9 9.9 16.4
FBA* 1 0.8 0.9
FBC 21 9 15
FCC 15.4 6.6 11
FCS 11.5 8.5 10
FDG 1.3 1.1 1.2
FOX 86 63.6 74.8
FSC 11.2 4.8 8
FSO 16.5 7.1 11.8
FT1 30.3 13.1 21.7
FTI 12.1 9.1 10.6
G20 1.8 1.4 1.6
G36 8.8 6.6 7.7
GCB 7 5.2 6.1
GDW 17.5 13.1 15.3
GEG 16.1 11.9 14
GER 7.1 3.1 5.1
GEX 24.9 18.5 21.7
GGG 0.8 0.6 0.7
GGS 14 6 10
GHC 39.3 29.1 34.2
GND 24.9 18.5 21.7
GSM 12.6 9.4 11
GTC 4.9 2.1 3.5
GTD 11.5 8.5 10
GTH 5.1 3.9 4.5
GTS 10.3 7.7 9
GTT 0.5 0.3 0.4
GVT 13.1 9.7 11.4
H11 5.8 4.4 5.1
HAC 4.4 3.4 3.9
HAF 7.5 5.7 6.6
HAM 20.7 15.3 18
HAN 14.1 6.1 10.1
HBD 15.1 11.3 13.2
HBH 4 3 3.5
HC3 29.4 21.8 25.6
HCI 6.4 4.8 5.6
HCS 9.8 4.2 7
HD2 14.2 10.6 12.4
HDM 27.6 20.4 24
HDO 0.8 0.6 0.7
HDP 17 12.6 14.8
HDW 8.3 6.3 7.3
HEC 18.1 13.5 15.8
HEJ 14.9 11.1 13
HEM 17.1 12.7 14.9
HES 18.2 7.8 13
HFB 8.6 6.4 7.5
HFC 14 6 10
HFX 1.9 0.9 1.4
HGW 21.4 9.2 15.3
HHA 98 72.6 85.3
HHN 16.8 7.2 12
HHR 13.7 5.9 9.8
HHV 15.5 6.7 11.1
HIG 7.2 5.4 6.3
HJC 4.2 1.8 3
HKP 7.2 5.4 6.3
HLA 0.4 0.2 0.3
HLB 62.1 45.9 54
HLE 11.6 8.6 10.1
HLR 8.4 3.6 6
HLS 23.5 10.1 16.8
HMG 10 4.4 7.2
HMS 33.2 24.6 28.9
HNA 11.5 8.5 10
HNB 28 20.8 24.4
HND 9.4 7 8.2
HNF 36.6 27.2 31.9
HNP 32 23.8 27.9
HNT 5.7 2.5 4.1
HPB 13.8 10.2 12
HPD 15.1 11.3 13.2
HPI 19.4 14.4 16.9
HPP 49.4 36.6 43
HPT 8.5 6.3 7.4
HPW 8.8 6.6 7.7
HRB 27.9 20.7 24.3
HRG 9.2 4 6.6
HRT 4.1 3.1 3.6
HSA 46 34 40
HSI 1.7 1.3 1.5
HTE 7.4 5.6 6.5
HTG 20.9 15.5 18.2
HTR 16.8 7.2 12
HTU 14.1 6.1 10.1
HTW 14 6 10
HU4 7.8 5.8 6.8
HU6 7.9 5.9 6.9
HVN 33.9 25.1 29.5
I10 1.1 0.5 0.8
IBC 26.9 19.9 23.4
ICC 61 45.2 53.1
ICI 10.3 7.7 9
ICN 29.3 21.7 25.5
IFC 17.3 12.9 15.1
IFS 12 9 10.5
IHK 12.1 9.1 10.6
IME 9.8 7.4 8.6
IN4 74.7 55.3 65
IPA 20.7 15.3 18
ISG 2.8 2.2 2.5
ISH 14.9 11.1 13
IST 15.6 6.8 11.2
ITS 3.5 2.7 3.1
JOS 3.3 1.5 2.4
KBE 21.8 16.2 19
KCB 2.4 1.8 2.1
KCE 27.4 20.4 23.9
KDF 66.3 49.1 57.7
KGM 13.2 9.8 11.5
KGU 37.9 28.1 33
KHD 18.1 13.5 15.8
KHW 17.3 7.5 12.4
KIP 17.1 12.7 14.9
KLB 10.3 7.7 9
KSC 0.7 0.3 0.5
KSE 16.1 6.9 11.5
KSV 12.6 9.4 11
KTB* 2.1 1.7 1.9
KTL 17.1 12.7 14.9
L12 9.8 4.2 7
L45 2.7 2.1 2.4
L63 7.2 5.4 6.3
LAI 13.2 9.8 11.5
LAW 18.7 8.1 13.4
LBC 14.3 10.7 12.5
LCC 3.5 2.7 3.1
LCW 14 6 10
LIC 11.1 8.3 9.7
LKW 15.7 11.7 13.7
LLM 11.6 8.6 10.1
LM3 4.8 3.6 4.2
LMC 13.8 10.2 12
LMI 11.5 8.5 10
LPB 14.9 11.1 13
LQN 13.3 5.7 9.5
LTG 52.3 38.7 45.5
MC3 14 6 10
MCH 67 49.6 58.3
MCI 6 4.6 5.3
MCT 23.2 10 16.6
MDF 10.3 7.7 9
MEF 1.2 0.6 0.9
MES 14 6 10
MGC 9.1 3.9 6.5
MGG 30.8 13.2 22
MH3 23.2 17.2 20.2
MIC 5.8 4.4 5.1
MIG 12.8 9.6 11.2
MLC 13.5 5.9 9.7
MLN 3.3 2.5 2.9
MMC 0.7 0.5 0.6
MND 14 6 10
MPC 90.8 67.2 79
MPY 14.7 6.3 10.5
MQB 14 6 10
MSR 20.5 15.3 17.9
MTA 2.3 1.7 2
MTC 13.5 5.9 9.7
MTG 3.4 2.6 3
MTH 17.4 13 15.2
MTL 19.4 8.4 13.9
MTM* 2.9 2.3 2.6
MTP 18.4 13.6 16
MTS 22.8 9.8 16.3
MTV 15.9 11.9 13.9
MVB 7.9 5.9 6.9
MVC 12.1 9.1 10.6
MVY 14 6 10
NAC 8.4 3.6 6
NAP 14 6 10
NAS 36.2 26.8 31.5
NAW 19.6 8.4 14
NBE 8 6 7
NBR 7.3 5.5 6.4
NBT 6.9 5.1 6
NCP 4.9 3.7 4.3
NCS 54.9 40.7 47.8
ND2 23 17 20
NDC 33.3 14.3 23.8
NDP 32.6 24.2 28.4
NED 11.2 8.4 9.8
NHH 96.1 71.1 83.6
NHV 16.4 12.2 14.3
NLS 15.1 6.5 10.8
NMK 14.7 10.9 12.8
NNB 14 6 10
NNG 7.5 5.7 6.6
NNT 20.1 14.9 17.5
NOS 0.5 0.3 0.4
NPH 25.4 11 18.2
NQB 13.8 6 9.9
NQT 9.2 6.8 8
NS2 13.6 10.2 11.9
NS3 21.2 9.2 15.2
NSG 13.8 10.2 12
NTB 0.7 0.5 0.6
NTC 80.8 59.8 70.3
NTR 8.4 3.6 6
NTW 25.6 19 22.3
NUE 7.5 5.7 6.6
NVP 7.2 5.4 6.3
NWT 8.4 3.6 6
ONW 18.5 13.7 16.1
PAI 14 6 10
PBK 14 6 10
PCC 26.5 19.7 23.1
PCF 14 6 10
PCM 4.7 3.5 4.1